TLÜ õppevara keskkonna kasutustingimused

TLÜ Õppevara keskkond (edaspidi TLÜ õppevara) on asutatud eesmärgiga pakkuda H5P vahendite abil õppematerjalide loomise ja jagamise keskkonda.

TLÜ õppevara keskkond asub aadressil https://oppevara.tlu.ee

Tallinna Ülikool (edaspidi TLÜ) on TLÜ õppevara kui keskkonna omaja ja TLÜ õppevaras töödeldavate isikuandmete  vastutav töötleja.

TLÜ õppevara keskkonda sisestatud materjalide jm andmete  osas  on TLÜ volitatud töötlejad, võimaldades andmete töötlemiseks  kasutada TLÜ õppevara, pakkudes selle kasutamisel kasutajatuge  ja  majutades  TLÜ õppevara keskkonnas  sisalduvaid  andmeid oma serverites. TLÜ õppevara kasutajad on kõik füüsilised isikud, kes kasutavad TLÜ õppevara keskkonda. TLÜ kohustub kaitsma TLÜ õppevara keskkonnas töödeldavaid isikuandmeid ja nende privaatsust.

Üldtingimused

 • TLÜ õppevara kasutamiseks loetakse mistahes TLÜ õppevaras asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
 • TLÜ õppevara võib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil õppematerjalide loomise ja jagamise keskkonnana. TLÜ õppevara ei tohi kasutada illegaalsetel eesmärkidel.
 • TLÜ-l on õigus vaadata üle, keelduda avaldamast, eemaldada sisu või osa sellest kui mingi osa sisust näib TLÜ-le kohatu.
 • TLÜ õppevara kasutaja informeerib TLÜ-d viivitamatult olemasolevatest puudustest keskkonna kasutamisel (näiteks tehnilised puudused või sobimatu sisu) kirjutades sellest kasutajatoele eope@tlu.ee
 • TLÜ õppevara kasutama asudes nõustub kasutaja kõigi TLÜ õppevara keskkonna kasutustingimustega.

TLÜ õppevara keskkonna kasutajakonto loomine ja kustutamine

 • TLÜ õppevara keskkonda saab sisse logida ainult TLÜ kasutajakonto olemasolu korral ja seda kasutades.
 • Kasutajakonto olemasolu korral on kasutajal võimalus luua ja kopeerida materjale vastavalt konkreetse materjali litsentsitingimustele.
 • Kasutajakonto eemaldatakse TLÜ õppevara keskkonnast automaatselt peale TLÜ kasutajakonto eemaldamist, nt eksmatrikuleerimise või töösuhte lõppemise tõttu. 
 • Peale kasutajakonto kustutamist ei ole kasutajal võimalik TLÜ õppevara keskkonnas materjale luua ega kopeerida.

 Isikuandmete kaitse

 • Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on kasutajakontode loomine, haldamine ning teadustöö.
 • TLÜ õppevara töötleb isikuandmeid  kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ning isikuandmete kaitse seadusega.
 • Isikuandmete töötlemisel  rakendatakse  kõiki  asjakohaseid  organisatsioonilisi,  tehnilisi  ja  füüsilisi kaitsemeetmeid.
 • Isikuandmeid võib  isiku  nõusolekuta  edastada  üksnes  asutusele  või  isikule,  kellel  on  selleks  otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
 • Kasutajakonto kustutamisel võivad isikuandmed piiratud aja jooksul säilida TLÜ õppevara varukoopias.

Töödeldavad kasutajaandmed

 • Kasutajakonto loomiseks vajalikud isikuandmed on isiku eesnimi, perekonnanimi ning e-posti aadress.
 • Statistiliseks uuringuks töötleb TLÜ õppevara isikuandmeid, et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid e-õppevaraga seotud tegevuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks teaduslikel eesmärkidel. Koostatud raportites ja aruannetes isikustatud andmeid ei esitata.
 • Õiguste (nt autoriõiguste) rikkumise kahtluse puhul võime vajadusel edastada kasutaja isikuandmed vaidluse teisele poolele. TLÜ õppevara kasutajate ja kolmandate isikute intellektuaalomandi, isikuandmete ja muude taoliste õigushüvede kaitsmise eesmärgil vahendab TLÜ õppevara rikkumise teate saamisel teate saatja ja vaidlusaluse õppevara lisaja kontaktandmeid. Kontaktandmete vahendamise eesmärk on võimaldada vaidluspooltel välja selgitada võimaliku rikkumise asjaolud ja vajadusel jätkata vaidlust õiguskaitseorganites.  

Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse? 

Sinult nõutavaid isikuandmeid säilitatakse digitaalse õppevara infosüsteemis nii kaua, kuni selle sätestavad kas:

 • reeglid Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) ja/või riiklikult rahastatud e-õppevara loomisel (nö seadusandliku akti alusel säilitamine);
 • e-õppevarale kehtestatud reeglid ja suunised (lepingulise suhte alusel säilitamine);
 • Sinu vaba tahe:

Kui Sa ei ole oma digitaalse õppevara infosüsteemi kasutajakontot kasutanud 3 aasta jooksul, siis meil on õigus määrata Sinu kasutajakonto staatus mitteaktiivseks.

Sul on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta või muuta esitades avalduse eope@tlu.ee.

Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine

 • Andmete töötlemine  TLÜ õppevaras  toimub  üksnes  üle  turvalise  ühenduse  (https).
 • Juurdepääs andmete töötlemiseks  on  ainult  selleks  volitatud  ja  juhendatud  isikutel  nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
 • TLÜ õppevarale esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete sisestaja.

Osalejate vastutus andmetöötluses 

 • TLÜ õppevara on majutatud TLÜ poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites. Serverite ja TLÜ õppevara tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
 • TLÜ vastutab   TLÜ õppevara tõrgeteta   töö   ning   vajalike   arendustööde   korraldamise   eest,   pakub infosüsteemi   kasutajatuge,   korraldab   TLÜ õppevaras   sisalduvate   andmete   säilimise   ja   varukoopiate tegemise. Teenuse planeeritud katkestusest ette teatamise aeg on minimaalselt 12 tundi.
 • TLÜ ei  vastuta TLÜ õppevara tõrgete  eest,  mis  on  põhjustatud  TLÜ  kontrolli  alt  väljas  olevatest asjaoludest.
 • TLÜ ei vastuta kasutajate poolt TLÜ õppevarasse sisestatud andmete ja sisu eest.

 Kasutaja vastutab

 • Kasutaja kohustus  on  teavitada TLÜ kasutajatuge aadressil
  eope@tlu.ee turvalisust häirivatest või rikkuvatest juhtumitest.
 • Igal kasutajal on õigus luua TLÜ õppevaras materjale. Materjal on privaatne, kuni kasutaja teeb selle avalikuks. 
 • Kui materjal sisaldab kellegi teise poolt loodud sisu, mis laetakse TLÜ õppevarasse üles, vastutab kasutaja, et üles laetava materjali puhul on autoriõigustest kinni peetud.
 • Teise autori poolt loodud materjali kopeerimisel vastutab kasutaja, et kopeeritava materjali litsentsitingimused seda võimaldavad.  
 • Kasutaja vastutab, et kogu sisu, mida ta ise TLÜ õppevaras loob, on ajakohane ja sisuliste vigadeta, ei sisalda muuhulgas roppusi, täiskasvanutele mõeldud sisu, põhjendamatut vägivalda, kohalduvat õigust mistahes viisil rikkuvaid elemente, jne.
 • Kui kasutaja leiab TLÜ õppevarast ebasobivat sisu, annab ta sellest TLÜ õppevara haldajale teada, saates e-kirja kasutajatoele eope@tlu.ee.
 • Teavituse saamisel ebasobivast sisust eemaldab TLÜ õppevara administraator vastava materjali avalikust vaatest. Kui TLÜ õppevara administraatori hinnangul on teavitus põhjendatud ja vaidlusalune sisu on ebasobiv, eemaldatakse vastav materjal.
 • Kasutaja vastutab, et sisuga, mida ta ise TLÜ õppevaras loob, ei rikutaks kellegi mistahes õigusi, sh õigusi isikuandmete kaitsele, ega muid õigusaktides sätestatud piiranguid ja keeldusid.

Intellektuaalse omandi õigused TLÜ õppevara keskkonna kasutamisel

TLÜ Õppevara keskkonna kasutamisel ei tohi rikkuda kellegi intellektuaalomandi õiguseid. Kasutaja peab järgima autoriõiguse seadusega kehtestatud reegleid. Selliste rikkumistena käsitletakse näiteks:

 • õigustamatut enda esitlemist TLÜ Õppevara keskkonnas jagatud õppematerjalide autorina;
 • õppematerjalis teiste autorite tööde kasutamisel nende tööde litsentsitingimuste mittearvestamine ja/või korrektselt autorile viitamata jätmine;
 • kõikide muude seadusest või lepingust tulenevate autoriõiguste rikkumist;
 • õppematerjalide lubamatut levitamist.

TLÜ ei kontrolli ühegi õppematerjali puhul selles sisalduva intellektuaalomandi õigusest tulenevate reeglite järgimist. Siiski eemaldab TLÜ õppevara, kui selle puhul on alust kahtlustada intellektuaalomandi reeglite rikkumist.

 Kasutaja lisatud sisu säilitamine, kustutamine ja muutmine

 • TLÜ õppevara administraatoril või haldajal on aegunud sisu kuhjumise vältimiseks õigus (kuid mitte kohustus) kustutada materjal, kui seda ei ole avatud või muudetud vähemalt 3 aasta jooksul. Juhul, kui kasutaja soovib kindlustada materjali säilimist, soovitame selle enda andmekandjale salvestada.

Teenuse sisu ja kvaliteet

 • TLÜ õppevara pakub teenust (keskkonna kasutamise võimalust) tasuta.
 • TLÜ õppevara ei vastuta teenuse ega selle osade kättesaadavuse ega säilimise eest.

Kui Sul tekib küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võta ühendust andmekaitsespetsialistiga (grete.pihlakas@tlu.ee) . Kui Sa ei ole saadud vastusega rahul, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole.

 

Vastutavate töötlejate kontaktandmed

TLÜ e-õppe keskus (eope@tlu.ee)